«Ανοίγει» το Τριώδιο !!!, …λοιπόν ;;; (16-02-2016)

 

ΜΑΝΙΑΤΑΣ
 «Τις, ημάς, χωρίσει από της αγάπης του Χριστού;»
…βοά ο Παύλος, στην προς Ρωμαίους Επιστολή του !!!
Η απάντησις παρέχεται από τον ίδιον τον Παύλο. Εμείς, απλώς, καλούμεθα να εμβαθύνωμεν εις το νόημα του Αποστολικού αυτού λόγου (Ρωμ. η’ 35), καθώς πορευόμεθα προς την «Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου»
(Λουκ. ιη’ 10-14). Ουδεμία θλίψις είναι δυνατή να μας κρατήσει μακριά από τον Κύριό μας, ή διωγμός, ή γυμνότης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα !
Ούτε, βεβαίως, θάνατος ούτε ζωή (ψεύτικης ευτυχίας) ούτε αρχαί (μάταιαι εξουσίαι) ούτε απατηλά γεγονότα, παρόντα ή ανούσια υποσχόμενα μέλλοντα, δύνανται να αποτελέσουν δέλεαρ χωρισμού μας «από της αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών». Ήδη, η πρώτη αναγγελία και πρόγευσις του Τριωδίου «ήνοιξε» από την «Κυριακή του Ζακχαίου». …
«Σήμερον γαρ εν τω οίκω σου δεί με μείναι» (Λουκ. ιθ’ 1-10). Και τις εξ ημών, δεν θα ήθελε να ακούσει αυτά τα θεϊκά λόγια; Αυτήν την «φράση», που περικλείει την θεία Οικονομία της σωτηρίας του ανθρώπου;
Ο Θεός ευρίσκεται μαζί με τους ανθρώπους, δίπλα μας, … «εν τώ οίκω. ημών» ! Οι άνθρωποι δυνάμεθα να Τον δούμε, να Τον αγγίξωμεν, να  γίνωμεν «μητέρες Του, αδελφοί Του, αδελφές Του» (Ματθ. ιβ’ 50), εάν, βεβαίως, βουλώμεθα να Τον γνωρίσωμεν. Ο Κύριος «εύγνωστος εστί τοις εγγίζουσιν…» (Πρμ. Σλμ. η’ 11). ‘Ας Τον προσεγγίσωμεν, λοιπόν.
Είναι ένα με την ανάσα μας. Είναι ένα με την πνοή μας. Άς Τον αγαπήσωμεν. Άς τον αφήσωμεν να «εν+οικήση και να εν+περιπατήση, μέσα μας» (Β΄Κορ. στ΄16). Διότι, μας εκάλεσεν. Άς αποδεχθώμεν, λοιπόν, την κλήσιν Του και Αυτός γνωρίζει. Μας προώρισεν «συμμόρφους της εικόνος του Υιού Αυτού» και μας κατέστησεν κληρονόμους της αιωνίου δόξης Του.
Πλην και ημείς, εφ’όσον θέλομεν να παραμείνωμεν γνήσια τέκνα Του, πρέπει να επιλέξωμεν: ή τον Χριστόν, ή, τον Βελίαλ, καθώς δεν δυνάμεθα «Θεώ δουλεύειν και Μαμωνά», ταυτοχρόνως (Ματθ. στ’ 24). Ο Παύλος είναι σαφής: «μη γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις, …τις δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαλ; … διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, …λέγει Κύριος» (Β’ Κορ. στ’ 14 επόμ., Ησ. νβ’, Ιεζ. κ’). Η μόνη επιλογή μας για να προσεγγίσωμεν τον Κύριον είναι να μελετώμεν, με προσοχή και να ερευνώμεν τας Γραφάς, όπως Αυτός, ο ίδιος, μας προτρέπει: «ερευνάτε τας γραφάς, ότι υμείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχει και εκείναι εισίν αι μαρτυρούσι περί εμού…» (Ιω. ε΄ 39-43). Διότι, μόνον με την μελέτην θα «φεύγωμεν από τους πλάνους και τους αντιχρίστους». Ο Ιωάννης (Β’ Καθ. Επ. α’ 7-10) μας οδηγεί: «εί τις έρχεται προς υμάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε. Ο γάρ λέγων αυτώ χαίρειν κοινωνεί τοις έργοις αυτού τοις πονηροίς».
Δημήτριος Γ. Μανιατάς
Δικηγόρος Τριπόλεως– l